Archive

Archive for the ‘Com es fa’ Category

Còpies de segureat de dispositius Mikrotik amb RANCID

març 9th, 2013 No comments

Instal·lem RANCID cheap jerseyswholesale nfl jerseys from china
des dels repositoris

# apt-get install rancid

La versió actual no incorpora suport per Mikrotik, per tant haurem de copiar aquests dos fitxers al directori /usr/lib/rancid/bin

Aquests dos fitxers estan preparats per a sistemes FreeBSD i ens caldrà adaptar el path de l’interpret definit després del Shebang

Modifiquem el fitxer mtlogin amb el valor d’executar

# which expect
/usr/bin/expect

Modifiquem el fitxer mtrancid amb el valor d’executar

# which perl
/usr/bin/perl

Fem executables els dos fitxers

# chmod a+x /usr/lib/rancid/bin/mtlogin
# chmod a+x /usr/lib/rancid/bin/mtrancid

Editem el fitxer /usr/lib/rancid/bin/rancid-fe i afegim al hash %vendortable la línia següent:

'mikrotik'		=> 'mtrancid',

Modifiquem el fitxer de configuració de RANCID (/etc/rancid/rancid.conf) i definim un grup pels dispositius Mikrotik

LIST_OF_GROUPS="guifi_mikrotik"

Creem el repositori CVS on es guardarà la configuració dels dispositius.

# sudo su -c /var/lib/rancid/bin/rancid-cvs -s /bin/bash -l rancid

Afegim al fitxer /var/lib/rancid/guifi_mikrotik/router.db els dispositius dels quals volem fer còpies de seguretat, una línia per dispositiu.

nom-mikrotik-a-fer-backup:mikrotik:up

El nom del dispositiu ha de resoldre a una adreça IP, Si cal es pot afegir una entrada al fitxer /etc/hosts.

Per tal que el RANCID pugui obtenir les configuracions hem de definir com es connectarà i s’autenticarà als dispositius.

Per cada dispositiu que farem backup definirem al fitxer /var/lib/rancid/.cloginrc els paràmetres per connectar-nos-hi:

#Dispositiu: nom-mikrotik-a-fer-backup
add password nom-mikrotik-a-fer-backup <contrasenya>
add user nom-mikrotik-a-fer-backup admin+ct
add method nom-mikrotik-a-fer-backup ssh
add noenable nom-mikrotik-a-fer-backup {1}

Assignem permisos de lectura només a l’úsuari que executarà el RANCID

# chown rancid:rancid /var/lib/rancid/.cloginrc
# chmod 400 /var/lib/rancid/.cloginrc

Comprovem que la connexió i autenticació amb el dispositiu funciona correctament.

$sudo su -c "/usr/lib/rancid/bin/clogin -f /var/lib/rancid/.cloginrc <nom-mikrotik-a-fer-backup>" -s /bin/bash -l rancid

Un cop configurat, l’executem manualment i revisem al log  que es trobarà a /var/log/rancid/ que tot hagi anat bé.

# sudo su -c /var/lib/rancid/bin/rancid-run -s /bin/bash -l rancid

Per tal d’automatitzar l’execució dels backups ho farem afegint-ho al cron de l’usuari rancid.

$ sudo su -c "/usr/bin/crontab -e -u rancid"
59 0 * * * /usr/bin/rancid-run

 

Enllaços d’interès.

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags:

Raspberry Pi via VGA

febrer 3rd, 2013 No comments

Si volem connectar la Raspberry PI a un monitor que només té entrada VGA ens farà falta un conversor de HDMI a VGA.

Així que he comprat un cheap jerseyscheap jerseys
Pi-View que et converteix el video a VGA sense necessitat d’una font d’alimentació externa.

El problema és que en el meu cas no ha sigut plug&play ja que la pantalla mostra que la resolució no és compatible.

Per tant el que hem de fer és configurar manualment la resolució de la pantalla que volem.

Ens connectem per SSH i executem la següent comanda que ens llistarà els modes disponibles

/opt/vc/bin/tvservice -m DMT

D’entre les opcions vàlides l’òptima per la meva pantalla és la següent

mode 51: 1600×1200 @ 60Hz, progressive

Editem el fitxer /boot/config.txt i configurem els paràmetres

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=51

Reiniciem i ja se’ns mostrarà el video a la pantala amb el conversor VGA. Podeu trobar més opcions de video a: http://elinux.org/RPi_config.txt#Video_mode_options

Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

Descarregar fitxers automàticament: torrent + rss

novembre 14th, 2010 No comments

És tant fàcil com seguir els següents passos:

  1. [podget] Configurem els fils RSS dels quals ens baixarem els fitxers .torrent
  2. [cron] Executem periòdicament la descàrrega de fitxers .torrent
  3. [transmission] Configurem el client de bittorrent (transmission-daemon) perquè comprovi regularment el directori on hem descarregat els fitxers .torrent i els afegeixi a la cua de descarregues

Programari

Serveis

  • Font de torrent en RSS http://ezrss.it/
Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

Eines per comprovar el rendiment dels sistemes de fitxers

setembre 13th, 2010 No comments
Categories: Com es fa, Trucs Tags:

Postfix+SPF

setembre 6th, 2010 No comments

Resumint molt ràpidament, podríem dir que l’SPF permet designar qui (quins servidors) pot enviar correus d’un domini origen (FROM).cheap nfl jerseysCheap Jerseys from china

Tenint com a requisit un servidor de correu amb Postfix funcionant, si volem activar la comprovació de SPF a l’arribada de correus podem fer-ho seguint aquesta recepta:

Entre les opcions disponibles a Debian, escollim i instal·lem la que més ens agradi, en el meu cas he escollit la programada en Perl.

# apt-cache search postfix-policyd-spf
postfix-policyd-spf-perl - pure-Perl Postfix policy server for RFC 4408 SPF checking
postfix-policyd-spf-python - pure-Python Postfix policy daemon for SPF checking

Un cop instal·lat el paquet postfix-policyd-spf-perl passem a configurar el Postfix.
Ho farem configurant els fitxers: main.cf i master.cf

Fitxer: master.cf

Afegirem al final del fitxer les següents línies:

policy-spf unix - n n - - spawn
user=nobody argv=/usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl

Fitxer: main.cf

Només cal afegir la línia ressaltada dins la configuració de smtpd_recipient_restrictions. Cal anar amb molt de compte a l’hora de modificar-ho per tal de no convertir el servidor en un open-relay.

smtpd_recipient_restrictions =
...
permit_sasl_authenticated
permit_mynetworks
reject_unauth_destination
check_policy_service unix:private/policy-spf
...

Un cop fets tots els canvis, recarreguem la configuració del Postfix i ja ens hauria d’apareixer en el log, les comprovacions de SPF pels correus d’entrada.

Enllaços d’Interès

Categories: Com es fa, Trucs Tags:

Instal·lant Debian a un MacBook Pro 6,2

agost 15th, 2010 No comments

Disc durwholesale nfl jerseys from chinacheap nfl jerseys

Primer de tot hem d’aconseguir espai lliure al disc, fent petita la partició de Mac OS X.

L’opció més senzilla, és agafar una distribució Live (CD, USB,..) i via gParted canviar la mida de la partició alliberant espai al final del disc.

EFI

Per tal de tenir un menú d’arrencada dual (o triple) insta·larem el rEFIt.
Si tenim Mac OS X, l’opció més fàcil és descarregar-se el fitxer “dmg” i instal·lar-ho com de costum.

http://refit.sourceforge.net/

Un cop instal·lat, quan reiniciem el sistema ja ens apareixerà el menú d’opcions del rEFIt.

Instal·lació

Ens descarreguem una imatge ISO del lloc web de debian. En el meu cas he utilitzat la última imatge de Debian testing (squeeze) disponible, aquestes imatges es regeneren setmanalment.
El motiu d’instal·lar una Debian testing, és per poder passar posteriorment, tant bon punt instal·lat el sistema base, a Debian sid/unstable de manera àgil i menys traumàtica.

Un cop gravat el CD o DVD, engegarem el portàtil amb el DVD dins el lector i mantindrem polsada la tecla “C” per tal que engegui des del Lector de DVD.

Podem veure un resum de totes les opcions de tecles durant l’arrencada a la següent pàgina:

http://support.apple.com/kb/ht1533

Un cop el portàtil ha engegat des del DVD, el procés d’instal·lació de Debian és l’estàndard fins al final.
Un dels últims passos ens demana si volem instal·lar el Grub al MBR del disc, escollim que sí (desconec si és estrictament necessari escollir aquesta opció).

Un cop reiniciem el portàtil sense el DVD, al menú del rEFIt escollim el Linux enlloc de carregar-se el GRUB ens apareix per pantalla un error indicant:

no bootable device - insert boot cd and press any key

El que haurem de fer serà sincronitzar la GPT i el MBR del disc, això ho farem a través de l’opció del rEFIt anomenada Partition Tool.

Al escollir aquesta opció ja ens mostrarà per pantalla que ha detectat que hi ha diferències entre la versió de l’esquema de particions del MBR i la GPT i ens demana si ho volem actualitzar/sincronitzar, escollim que sí.

Tot seguit després de reiniciar per primer cop i escollir la opció del Linux/Tux, es quedarà el portàtil bloquejat mostrant la imatge del Tux.
Reiniciem el portàtil i a la segona vegada ja ens carregarà correctament el GRUB, des d’aquí ja podrem iniciar la Debian com de costum.

El problema del MBR i la GPT ho he pogut solucionar gràcies al següent fil: http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/86061

Configuració

Per tal d’anar configurant tots els aspectes que no funcionen out-of-the-box ho farem anant seguint els consell del Wiki de Debian: http://wiki.debian.org/MacBookPro

So

Després de la instal·lació el so funciona correctament amb els auriculars, però no funciona pels altaveus.
Només ens caldrà afegir al final del fitxer /etc/modprobe.d/alsa-base.conf la següent línia:

options snd-hda-intel model=mbp55

Després comprovarem amb el Gnome Alsa Mixer que no tenim silenciada (mute) la sortida dels altaveus (Front Speaker).

Un cop fets aquests passos ja ens hauria de funcionar el so amb els altaveus

Tecles especials

Per poder activar el funcionament de les tecles especials del teclat, control del volum, extracció del CD, etc. instal·larem el paquet anomenat pommed

#apt-get install pommed

Càmera

Funciona correctament després d’instal·lar el sistema base.
Només cal engegar el Cheese per comprovar el seu funcionament.

Wifi

A data d’avui no hi ha cap driver lliure per poder fer funcionar la targeta sense fils. Així que si volem tenir accés a les xarxes sense fils ho haurem de fer amb el driver privatiu seguint els passos que s’expliquen a la següent pàgina: http://wiki.debian.org/wl

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags:

Crear Paquets .deb i l’estructura de repositori

octubre 9th, 2007 No comments
Font per garbellar:
http://acacha.dyndns.org/mediawiki/index.php/Creaci%c3%b3_de_paquets_Debian
Crear Estructura del Repositori: 
$ apt-ftparchive packages . | gzip > Packages.gz
$ apt-ftparchive sources  . | gzip > Sources.gz
Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

SNMP+MRTG: Monitoritzant una ADSL amb un router SpeedStream

agost 11th, 2006 No comments

1.- Comprovar la configuració SNMP

snmpwalk -Os -c public -v 1 192.168.1.1 interface

2.- Crear fitxer de configuració MRTG

cfgmaker public@192.168.1.1 -output=adsl-mrtg.conf

3.- Configurar el CRON perquè el MRTG s’executi amb aquest fitxer de configuració(adsl-mrtg.conf)

Categories: Com es fa Tags:

TRAC: Wiki+Subversion+BugTracker

març 12th, 2006 No comments

Esborrany

El TRAC és una eina que ens permet integrar en un únic lloc, un visualitzador de repositoris Subversion (semblant al ViewCVS), un Wiki i un Gestor de Tasques a Realitzar (noves funcionalitats, correcció d’errors, etc.)

P.D. Falta afegir un comesfa de com instal·lar-ho i configurar-ho

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags:

Partimage: Fent Còpies de Discs Durs

març 5th, 2006 No comments
Categories: Com es fa Tags: