Home > Trucs > MacBookPro: Ventiladors i Sensors de temperatura

MacBookPro: Ventiladors i Sensors de temperatura

setembre 11th, 2010 Leave a comment Go to comments

Ventiladors

Per definir la velocitat (RPM) dels ventiladors ho podrem fer-ho mitjançant la la següents comandes

Ventilador de l’esquerra
# echo "4000" > /sys/devices/platform/applesmc.768/fan1_min

Ventilador de la dreta
# echo "4000" > /sys/devices/platform/applesmc.768/fan2_min

Tenint em compte no sobrepassar els valors màxims de revolucions

# cat /sys/devices/platform/applesmc.768/fan1_max
6000

Sensors

Per consultar la velocitat dels ventiladors i els sensors de temperatura instal·larem el paquet lm-sensors el qual ens proveeix de la comanda sensors.

# sensors
applesmc-isa-0300
Adapter: ISA adapter
Left side :3992 RPM (min = 4000 RPM)
Right side :3999 RPM (min = 4000 RPM)

temp1: +0.0°C
temp2: +35.0°C
temp3: +56.0°C
temp4: +54.8°C
temp5: +0.0°C
temp6: +52.0°C
temp7: +55.2°C
temp8: +0.0°C
temp9: +47.2°C
temp10: +52.5°C
temp11: +32.2°C
temp12: +0.0°C

Categories: Trucs Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.