Fedora 19: GNOME3 + Nexus 4

juliol 28th, 2013 No comments

Per tal d’accedir al Nexus 4 des de Fedora 19 per tal de copiar fitxers (fotos, vídeos, etc.) només cal instal·lar el següent paquet.

# yum info gvfs-mtp
Connectors carregats: langpacks, refresh-packagekit
Paquets instal·lats
Name        : gvfs-mtp
Arch        : x86_64
Version     : 1.16.3
Release     : 2.fc19
Size        : 250 k
Repo        : installed
From repo   : updates
Summary     : MTP support for gvfs
URL         : http://www.gtk.org
License     : GPLv3 and LGPLv2+
Descripció  : This package provides support for reading and writing files on
      : MTP based devices (Media Transfer Protocol) to applications using
      : gvfs.cheap nfl jerseyswholesale jerseys from china

Un cop instal·lat i connectem el dispositiu ja ens apareixerà al Nautilus i a qualsevol programa amb suport per a gvfs, sense necessitat de canviar la connexió al protocol PTP

Categories: Programari Lliure, Trucs Tags:

Còpies de segureat de dispositius Mikrotik amb RANCID

març 9th, 2013 No comments

Instal·lem RANCID cheap jerseyswholesale nfl jerseys from china
des dels repositoris

# apt-get install rancid

La versió actual no incorpora suport per Mikrotik, per tant haurem de copiar aquests dos fitxers al directori /usr/lib/rancid/bin

Aquests dos fitxers estan preparats per a sistemes FreeBSD i ens caldrà adaptar el path de l’interpret definit després del Shebang

Modifiquem el fitxer mtlogin amb el valor d’executar

# which expect
/usr/bin/expect

Modifiquem el fitxer mtrancid amb el valor d’executar

# which perl
/usr/bin/perl

Fem executables els dos fitxers

# chmod a+x /usr/lib/rancid/bin/mtlogin
# chmod a+x /usr/lib/rancid/bin/mtrancid

Editem el fitxer /usr/lib/rancid/bin/rancid-fe i afegim al hash %vendortable la línia següent:

'mikrotik'		=> 'mtrancid',

Modifiquem el fitxer de configuració de RANCID (/etc/rancid/rancid.conf) i definim un grup pels dispositius Mikrotik

LIST_OF_GROUPS="guifi_mikrotik"

Creem el repositori CVS on es guardarà la configuració dels dispositius.

# sudo su -c /var/lib/rancid/bin/rancid-cvs -s /bin/bash -l rancid

Afegim al fitxer /var/lib/rancid/guifi_mikrotik/router.db els dispositius dels quals volem fer còpies de seguretat, una línia per dispositiu.

nom-mikrotik-a-fer-backup:mikrotik:up

El nom del dispositiu ha de resoldre a una adreça IP, Si cal es pot afegir una entrada al fitxer /etc/hosts.

Per tal que el RANCID pugui obtenir les configuracions hem de definir com es connectarà i s’autenticarà als dispositius.

Per cada dispositiu que farem backup definirem al fitxer /var/lib/rancid/.cloginrc els paràmetres per connectar-nos-hi:

#Dispositiu: nom-mikrotik-a-fer-backup
add password nom-mikrotik-a-fer-backup <contrasenya>
add user nom-mikrotik-a-fer-backup admin+ct
add method nom-mikrotik-a-fer-backup ssh
add noenable nom-mikrotik-a-fer-backup {1}

Assignem permisos de lectura només a l’úsuari que executarà el RANCID

# chown rancid:rancid /var/lib/rancid/.cloginrc
# chmod 400 /var/lib/rancid/.cloginrc

Comprovem que la connexió i autenticació amb el dispositiu funciona correctament.

$sudo su -c "/usr/lib/rancid/bin/clogin -f /var/lib/rancid/.cloginrc <nom-mikrotik-a-fer-backup>" -s /bin/bash -l rancid

Un cop configurat, l’executem manualment i revisem al log  que es trobarà a /var/log/rancid/ que tot hagi anat bé.

# sudo su -c /var/lib/rancid/bin/rancid-run -s /bin/bash -l rancid

Per tal d’automatitzar l’execució dels backups ho farem afegint-ho al cron de l’usuari rancid.

$ sudo su -c "/usr/bin/crontab -e -u rancid"
59 0 * * * /usr/bin/rancid-run

 

Enllaços d’interès.

Categories: Com es fa, Programari Lliure Tags:

Raspberry Pi via VGA

febrer 3rd, 2013 No comments

Si volem connectar la Raspberry PI a un monitor que només té entrada VGA ens farà falta un conversor de HDMI a VGA.

Així que he comprat un cheap jerseyscheap jerseys
Pi-View que et converteix el video a VGA sense necessitat d’una font d’alimentació externa.

El problema és que en el meu cas no ha sigut plug&play ja que la pantalla mostra que la resolució no és compatible.

Per tant el que hem de fer és configurar manualment la resolució de la pantalla que volem.

Ens connectem per SSH i executem la següent comanda que ens llistarà els modes disponibles

/opt/vc/bin/tvservice -m DMT

D’entre les opcions vàlides l’òptima per la meva pantalla és la següent

mode 51: 1600×1200 @ 60Hz, progressive

Editem el fitxer /boot/config.txt i configurem els paràmetres

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=51

Reiniciem i ja se’ns mostrarà el video a la pantala amb el conversor VGA. Podeu trobar més opcions de video a: http://elinux.org/RPi_config.txt#Video_mode_options

Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

Descarregar fitxers automàticament: torrent + rss

novembre 14th, 2010 No comments

És tant fàcil com seguir els següents passos:

 1. [podget] Configurem els fils RSS dels quals ens baixarem els fitxers .torrent
 2. [cron] Executem periòdicament la descàrrega de fitxers .torrent
 3. [transmission] Configurem el client de bittorrent (transmission-daemon) perquè comprovi regularment el directori on hem descarregat els fitxers .torrent i els afegeixi a la cua de descarregues

Programari

Serveis

 • Font de torrent en RSS http://ezrss.it/
Categories: Com es fa, Programari Lliure, Trucs Tags:

Canviar la partició de SWAP des d’on fer el “resum” després l’hivernar

novembre 1st, 2010 No comments

Busquem l’UUID de la nova partició de SWAP d’on es restaurarà el sistema desrpés d’hivernar.
#blkid

Editem el fitxer de resum, tot indicant el nou UUID de la partició de swap
/etc/initramfs-tools/conf.d/resume

Actualitzem l’initrd de tots els kernels
update-initramfs -k all -u

Al reiniciar, el kernel ja buscarà a la nova partició

Categories: Trucs Tags:

Recuperar GRUB2 després de moviments de particions

novembre 1st, 2010 No comments

Per recuperar el GRUB2 ho farem a través d’una distribució Live{CD|USB} i utilitzant la comanda chroot.

Mount your normal system partition:

Substitute the correct partition: sda1, sdb5, etc.

sudo mount /dev/sdXX /mnt # Example: sudo mount /dev/sda1 /mnt

Only if you have a separate boot partition:

sdYY is the /boot partition designation (for example sdb3)

sudo mount /dev/sdYY /mnt/boot

Mount the critical virtual filesystems:

sudo mount –bind /dev /mnt/dev
sudo mount –bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount –bind /proc /mnt/proc
sudo mount –bind /sys /mnt/sys
Chroot into your normal system device:

sudo chroot /mnt
If there is no /boot/grub/grub.cfg or it’s not correct, create one using

update-grub
Reinstall GRUB 2:

Substitute the correct device – sda, sdb, etc. Do not specify a partition number.

grub-install /dev/sdX

https://help.ubuntu.com/community/Grub2

Categories: Trucs Tags:

Eines per comprovar el rendiment dels sistemes de fitxers

setembre 13th, 2010 No comments
Categories: Com es fa, Trucs Tags:

MacBookPro: Ventiladors i Sensors de temperatura

setembre 11th, 2010 No comments

Ventiladors

Per definir la velocitat (RPM) dels ventiladors ho podrem fer-ho mitjançant la la següents comandes

Ventilador de l’esquerra
# echo "4000" > /sys/devices/platform/applesmc.768/fan1_min

Ventilador de la dreta
# echo "4000" > /sys/devices/platform/applesmc.768/fan2_min

Tenint em compte no sobrepassar els valors màxims de revolucions

# cat /sys/devices/platform/applesmc.768/fan1_max
6000

Sensors

Per consultar la velocitat dels ventiladors i els sensors de temperatura instal·larem el paquet lm-sensors el qual ens proveeix de la comanda sensors.

# sensors
applesmc-isa-0300
Adapter: ISA adapter
Left side :3992 RPM (min = 4000 RPM)
Right side :3999 RPM (min = 4000 RPM)

temp1: +0.0°C
temp2: +35.0°C
temp3: +56.0°C
temp4: +54.8°C
temp5: +0.0°C
temp6: +52.0°C
temp7: +55.2°C
temp8: +0.0°C
temp9: +47.2°C
temp10: +52.5°C
temp11: +32.2°C
temp12: +0.0°C

Categories: Trucs Tags:

Debian SID: GNOME & Docky

setembre 7th, 2010 No comments

Un cop instal·lat el Docky, m’apareixia un missatge d’alerta demanant que activés el “noseque” per tal que el Docky funcionés correctament.

Al final el que calia activar era la següent clau mitjantçant el gconf-editor

/apps/metacity/general/compositing_manager

Un cop activat, automàticament, el Docky ha funcionat correctament i ja no es mostrava el terç inferior de la pantalla de color negre.

Categories: Trucs Tags:

Fail2ban: com reduir atacs de força bruta

setembre 7th, 2010 No comments

Fail2ban és un servei que s’encarrega de repassar els logs d’altres serveis (ssh, ftp, http, etc) buscant intents fallits de penetració, per posteriorment modificar les regles del tallafocs per tal de bloquejar l’origen dels atacs.

Dins la configuració del fail2ban tenim 3 entitats:

 • Filtres: Son les definicions, mitjançant expressions regulars, dels intents fallits de penetració. Per cada servei que analitzem caldrà definir el seu filtre depenent del format del log que analitzem
 • Accions: Son el conjunt d’accions que portarem a terme un com s’hagi detectat un intent de penetració. Per cada intent en podrem executar una o varies. Per exemple, podrem tancar el tallafocs i enviar un correu a l’administrador avisant de l’atac.
 • Jails: Defineixen quines accions es porten a terme després d’aplicar els filtres sobre els fitxers de log del servei a protegir.

Actualment el servei de fail2ban ja es troba empaquetat per Debian/Ubuntu, CentOS per tant per instal·lar-ho només ens caldrà buscar el paquet corresponent i instal·lar-ho.

#apt-get install fail2ban

Podem repassar els serveis que es controlaran consultant-ho al fitxer /etc/fail2ban/jail.conf

En el cas del servei de SSH podem veure que està activat per defecte, quin és el log que es controla i el numero màxim d’intents abans de bloquejar l’atacant.

[ssh]

enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 6

Categories: Trucs Tags: